ตัวย่อที่ควรรู้

ช้อนชา teaspoon.................ชช. tsp.
ช้อนโต๊ะTablespoon..........ชต.Tbsp.
ถ้วย Cup................................ ถ. c.
ปอนด์ pound.........................ป. lb.
แพคเกจ package.................แพค.pkg.
ควอร์ต quart..........................คว. qt.
ไพท pint................................ไพท.pt.
ออนซ์ ounces.......................อ. oz....

Continue reading ...