อุปกรณ์ : น้ำ 1 แก้ว ใส่น้ำอบเล็กน้อย

นั่งลง....ตั้งนะโม 3 จบ

 

 

อาราธนาศีล 5 (เพื่อให้กุศลนั้นส่งพลังได้อย่างเต็มที่หากเรามีศีลที่บริสุทธิ์)

หมายเหตุ : ระหว่างพูดให้เทน้ำไปพร้อมๆกันเลยนะ

ข้าพเจ้า....(ชื่อ-สกุล) ขอทำการเชื่อมบุญของข้าพเจ้าที่เคยสะสมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  กับพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ณ บริเวณวิหารมงคลบพิธ วัดไชโยวรวิหาร วัดป่าโมกข์ และวัดพระนอนจักรสีห์ ณ ที่แห่งนี้ และข้าพเจ้าขอทำการเชื่อมบุญกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ณ บริเวณวัดวิหารมงคลบพิธ วัดไชโยวรวิหาร วัดป่าโมกข์ และวัดพระนอนจักรสีห์ เจ้ากรรมนายเวรที่ประชิดติตัว ผู้คนที่อยู่ใกล้ตัว องค์เทพเทวะทุกพระองค์.... ขอให้นับแต่นี้เป็นต้นไป ชีวิตของข้าพเจ้าจงมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง วิบากกรรมใดๆอย่าได้ก่อเกิดกับกายสังขารของข้าพเจ้าอีกเลย

 

ด้วยคำอธิษฐานนี้ ข้าพเจ้าขออัญเชิญ พระแม่ธรณี พระเพลิง พระพาย  สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ ณ สถานที่แห่งนี้ โปรดเสด็จมาเป็นทิพยาน ในการตั้งจิตเชื่อมบุญในครั้งนี้ ขอให้นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป วิถีชีวิตของข้าพเจ้าจงพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆด้วยเทอญ......สาธุ

 .................................

วิธีการเชื่อมบุญและเคล็ดลับสำคัญ

มกราคม 11, 2012 โดย ธ. ธรรมรักษ์ 

หลังจากที่เราได้ทำบุญ ทำทานแล้วแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการใส่บาตร สังฆทานหรือทำวรสังฆทาน อะไรก็ตามที่  เป็นบุญกริยาวัตถุ ๑๐  ก็ถึงเวลาสำคัญ ที่จะทำการโมทนาอุทิศบุญเพื่อให้เป็นการเชื่อมบุญนั้น ให้เริ่มตั้งจิต   ให้สงบ และสวดมนต์ภาวนาดังนี้

 

๑. คำบูชาพระรัตนตรัย

เป็นการรำลึกถึงพระพุทธคุณเบื้องต้น ขอให้พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์นั้นนำทาง

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ)
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ)
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสะ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

 

๒. คำอาราธนาศีล ๕

มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ

 

. สมาทานศีล ๕

จากนั้นก็ให้นึกถึงพระรัตนตรัยเป็นที่ตั้ง แล้วกล่าวคำอุทิศบุญว่า ขออำนาจพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ และบุญกุศลที่ข้าพเจ้า ……….(ออกชื่อตัวเองจะเปลี่ยนชื่อใหม่ก็ไม่เป็นไร) ได้ทำในครั้งนี้และบุญกุศล บารมีที่ข้าพเจ้าเคยทำในอดีตชาติ ชาติปัจจุบัน  และที่กำลังที่จะมีต่อไปในอนาคต ขอโมทนาอุทิศบุญให้แก่…………(ออกชื่อคนที่เราอยากจะเชื่อมติดต่อด้วย) ที่มีสถานที่อยู่…………..( ควรหาที่อยู่ของคนที่จะเชื่อมติดต่อด้วย เพื่อให้บุญกุศลที่อุทิศไปให้ไปถูกตัว ถูกสถานที่)

และขอให้บุญกุศลนี้เป็นการเชื่อมบุญระหว่างข้าพเจ้ากับ…………………..(ออกชื่อคนที่เราอยากจะเชื่อมติดต่อด้วย) และขอให้เรื่อง………….(เรื่องทั้งหมดที่เราอยากจะให้เกิดขึ้น บอกให้หมดทุกเรื่อง)

และขอให้อโหสิกรรมและขออโหสิกรรมระหว่างข้าพเจ้ากับ…………..(ออกชื่อคนที่เราอยากจะเชื่อมติดต่อด้วย) ขอให้เรื่องที่กำลังติดต่อระหว่างกันอยู่นี้ ขออย่าให้มีอุปสรรคมาขัดขวาง ขอให้ทุกอย่างดำเนินการอย่างราบรื่นทุกประการเทอญ

โมทนาสาธุ โมทนาสาธุ โมทนาสาธุ

ขอทำเชื่อมบุญนี้ควรทำทุกๆ วันจนกว่าจะได้ผล และที่สำคัญเราต้องสมาทานศีล ๕ ตลอดระยะเวลาที่ทำการเชื่อมบุญอยู่นี้ เพราะทำให้ตัวเรานั้นบริสุทธิ์เท่าที่จะทำได้ ถ้าศีลข้อใดข้อหนึ่งขาด เราต้องรีบสมาทานศีลใหม่ทันที