บทบูชาพระ

พุทธัง ชีวิตตัง เม ปูเชมิ

ธัมมัง ชีวิตตัง เม ปูเชมิ

สังฆัง ชีวิตตัง เม ปูเชมิ

 

กราบพระ ๖ ครั้ง

พุทธัง วันทามิ (กราบ)

ธัมมัง วันทามิ (กราบ)

สังฆัง วันทามิ (กราบ)

ครูอุปัชฌาย์อาจาริยคุณัง วันทามิ (กราบ)

มาตาปิตุคุณัง วันทามิ (กราบ)

พระไตรสิกขาคุณัง วันทามิ (กราบ)

 

บทสมาทานศีล ๕

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 ครั้ง)

พุทธัง สรณัง คัจฉามิ

ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ

สังฆัง สรณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ พุทธัง สรณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ สังฆัง สรณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ พุทธัง สรณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ สังฆัง สรณัง คัจฉามิ

 

ปาณาติปาตา เวรมณี สิกขาปะทังสมาธิยามิ

อทินนาทา เวรมณี สิกขาปะทังสมาธิยามิ

อพรัมจริยา เวรมณี สิกขาปะทังสมาธิยามิ

มุสาวาทา เวรมณี สิกขาปะทังสมาธิยามิ

สุราเมรยะ มัชชปมาทัฎฐานา เวรมณี สิกขาปะทังสมาธิยามิ

 

อิมานิ ปัญจสิกขา ปทานิ สมาธิยามิ (3 ครั้ง)

 

สีเลนะ สุคะติง ยันติ สีเลนะ โภคะสัมปทา

สีเลนะ นิพพุติง ยันติ ตัสมา สีลัง วิโส ธะเย

 

บทอาราธนาพระ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 ครั้ง)

 

พุทธัง อาราธนานัง กะโรมิ

ธัมมัง อาราธนานัง กะโรมิ

สังฆัง อาราธนานัง กะโรมิ

 

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 ครั้ง)

 

นะโมพุทธายะ พระพุทธะ  ไตรรัตน์ญาณ

มณีนพรัตน์ สีสะหัสสะ สุธรรมา

พุทโธ ธัมโม สังโฆ ยะธาพุทโมนะ

พุทธะบูชา ธัมมะบูชา สังฆบูชา

อัคคีทานัง วะรังคันธัง สีวลี จะ มหาเถรัง

อะหังวันทามิ ทูระโต อะหังวันทามิ ธาตุโย อะหังวันทามิ สัพพะโส

พุทธะ ธัมมะ สังฆะ ปูเชมิ 

 

 

(ต่อด้วยบทสวดมนต์อื่นๆ ได้เลย)

พอสวดเสร็จหมดทุกอย่าง และนั่งสมาธิเสร็จ

ข้าพเจ้า ชื่อ นามสกุล ขอส่งบุญ ที่เกิดจากการสวดมนต์เจริญภาวนาวิปัสนากรรมฐานในวันนี้(หรือถ้าคุณ ไปทำบุญอะไรก็ให้ใส่ไป)  ให้แก่เทพและเทวดาผู้รักษาตัวคุณ แผ่นดิน พระแม่ธรณี บูรพมหากษัตริย์ไทย บรรพบุรษที่ปกปักรักษาแผ่นดิน บิดา มารดาของข้าพเจ้า (ชื่อ)……………………………………….. พระพุทธศาสนา และ(ให้คนเป็นที่คุณอยากให้) และ(คนตายที่คุณอยากให้ ให้ใส่ชื่อเค้าไปได้เลย)  และให้เจ้ากรรมนายเวร เจ้าเวรนายกรรม ทั้งในอดีตชาติและปัจจุบันชาติ (......................................) ทั้งที่คุณระลึกได้ก็ดี ระลึกไม่ได้กะดี ทั้งที่ตั้งใจกะดีไม่ตั้งใจกะดี ขอเชิญท่านทั้งหลาย ที่เอ่ยมาแล้วนี้ ขอเชิญอนุโมทนารับบุญที่ส่งให้นี้ด้วยเทอญ

    เอ่ย          สัพเพพุทธา สัพเพธัมมา สัพเพสังฆา

                   พะลัปปัตตา ปัจเจกานัญจะ ยัง พลัง

                   อะระหันตานัญจะ เตเชนะ รักขัง พันธามิ สัพพะโส (5 จบ)

 

     เอ่ย         พุทธัง อธิษฐามิ ธัมมัง อธิษฐามิ สังฆัง อธิษฐามิ

 

เสร็จก็เป็นบทกรวดน้ำปรกติ  ที่คุณเคยสวด

พอเสร็จหมด คุณก็ไปหาขวดน้ำใส่น้ำมาขวด และภาชนะเปล่าๆมา และเอ่ย

นะโม 3 จบ บอกชื่อ สกุล วันเดือนปีเกิด  และบอกว่าข้าพเจ้าขอตั้งจิตอุทิศกุศลจากอะไรกะว่าไป ให้แก่เทวดาผู้รักษาตัวคุณ และ ให้เจ้ากรรมนายเวรและเจ้าเวรนายกรรม (.........................)ขอเชิญท่านทั้งหลายโมทนาในกุศลที่คุณอุทิศให้ด้วยเทอญ สาธุๆๆ

ข้าพเจ้าชื่อ....นามสกุล....ได้ทำบุญมา....ขอให้บุญส่วนนี้ไปบรรเทากรรมในเรื่องความรักของข้าพเจ้าในชาตินี้ และขอตั้งจิตอธิษฐาน ขอ....................................ด้วยเทอญ  สาธุ สาธุ สาธุ

แล้วเอาน้ำไป ถ้าไม่มีพื้นดิน ให้ใส่ในกะถางต้นไม้ก็ได้

เตรียมน้ำสะอาดไว้ ๑ ขวด และนำจรดระหว่างคิ้ว กล่าวคำอธิษฐานจิต ดังต่อไปนี้

 

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

 

นะ โม พุท ธา ยะ ลูกขอเชิญพระพุทธเจ้าทั้ง ๕ พระองค์โปรดเสด็จมาเป็นประธาน  อิ ทัง ปุญญะ พลัง
(ให้เริ่มเทน้ำลงบนพื้นดิน) ลูกขอฝากน้ำอุทิศนี้ไปกับ พระแม่ธรณี พระแม่คงคา โปรดมาเป็นทิพย์พยาน ขออานิสงค์ผลบุญกุศลอันใดที่ข้าพเจ้า ชื่อ...............สกุล................ ได้กระทำในวันนี้ ทั้งหมด ทั้งปวง ข้าพเจ้าขออุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้าที่กำลังเบียดเบียนข้าพเจ้าอยู่ ณ ปัจจุบันนี้ ชื่อ(เจ้ากรรมนายเวร)...............................................ที่ทำให้ข้าพเจ้าเกิดทุกข์........................... (เรื่องที่ประสบปัญหา) ไม่ว่าท่านจะมาจาก ชาติใด ภพใด ก็ตาม ทั้งระลึกได้ก็ดีและระลึกไม่ได้ก็ดี ไม่ว่าท่านจะอยู่ในภพภูมิใด ขอให้
 ชื่อ(เจ้ากรรมนายเวร)..........................................จงมารับกุศล ที่ข้าพเจ้าอุทิศให้ในครั้งนี้ โดยมาให้ถึงจุดหมาย อย่าแวะ อย่าเวียนที่ใด ให้กุศลถึงทั่ว ทุกท่าน ทุกตัว ทุกตน ทุกภพ ทุกภูมิ ขออานิสงค์ผลบุญดังกล่าวนี้โปรดกลายเป็นโภคทรัพย์ ตามที่ท่านปราถนาทุกประการเมื่อทุกท่านได้อนุโมทนาบุญดังกล่าวนี้แล้ว โปรดอโหสิกรรมซึ่งกันและกัน หยุด อาฆาต พยาบาท จองเวรจองกรรมและเบียดเบียนข้าพเจ้าต่อไปอีกเลยขอให้ท่านได้ไปอยู่ในภพภูมิที่ดียิ่งๆ ขึ้นไปและโปรดช่วยเปิดทางให้ข้าพเจ้าผ่านพ้นปัญหา .................................................... ที่ข้าพเจ้ากำลัง ประสบอยู่ ณ ตอนนี้ ให้หมด ให้สิ้น อย่าหลงเหลือตั้งแต่บัดนี้ เวลานี้เป็นต้นไปด้วยเทอญ

หมายเหตุ:

- การกรวดน้ำลงดินกุศลจะส่งถึงเร็วกว่าการกรวดน้ำแห้ง คือ เพียงอธิษฐานจิต สำหรับผู้ที่บารมียังไม่มากพอ

- การขอฝากผ่านบารมีของพระแม่คงคาและพระแม่ธรณีไปสิ่งสำคัญมาก

- ระหว่างท่องคำกรวดน้ำด้านบน ให้เทน้ำลงดินตลอดจนจบคำกรวดน้ำไม่ว่าน้ำจะเหลือมากน้อยเพียงใดให้เทให้หมดพร้อมกับคำพูดสุดท้ายที่จบ โดยไม่ต้องให้หลงเหลือ

-ถ้ามี ชื่อ-สกุล ของเจ้ากรรมนายเวร สามารถระบุเจาะจงลงไปได้เลย...

บทกรวดน้ำ (อย่างย่อ)

ตั้งนะโม 3 จบ


อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโยฯ
ขอผลบุญนี้ จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของ ข้าพเจ้า ขอญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีความสุข สุขใจเถิดฯ

ข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศลจากการเจริญภาวนานี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของข้าพเจ้า ที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินท่านไว้ ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติ ท่านจะอยู่ภพใดหรือภูมิใดก็ตาม ขอให้ท่านได้รับผลบุญนี้ แล้วโปรดอโหสิกรรม และอนุโมทนาบุญแก่ข้าพเจ้าด้วยอำนาจบุญนี้ด้วยเทอญ

บทกรวดน้ำ (แบบเต็ม)
ตั้งนะโม 3 จบ

          อิมินา ปุญญะกัมเมนะ อุปัชฌายา คุณุตตะรา
          ด้วยบุญนี้ อุททิศให้ อุปัชฌาย์ ผู้เลิศคุณ

          อาจะริยูปะการาจะ มาตาปิตา จะ ญาตะกา
          และอาจารย์ ผู้เกื้อหนุน ทั้งพ่อแม่ และปวงญาติ

          ปิยา มะมัง สุริโย จันทิมา ราชา คุณะวันตา นะราปิ จะ
          สูรย์จันทร์ และราชา ผู้ทรงคุณหรือสูงชาติ

          พรัหมะมารา จะ อินทา จะ โลกะปาลา จะ เทวะตา
          พรหม มาร และอินทราช ทั้งทวยเทพ และโลกบาล

          ยะโม มิตตา มะนุสสา จะ มัชฌัตตา เวริกาปิ จะ
          ยมราช มนุษย์มิตร ผู้เป็นกลาง ผู้จองผลาญ

          สัพเพ สัตตา สุขี โหนตุ ปุญญานิ ปะกะตานิ เม
          ขอให้สุขศานติ์ทุกทั่วหน้า อย่าทุกข์ทน บุญผองที่ข้าทำจงอำนวยศุภผล

          สุขัง จะ ติวิธัง เทนตุ ขิปปัง ปาเปถะ โว มะตัง
          ให้สุขสามอย่างล้น ให้ลุถึงนิพพานพลัน

          อิมินา ปุญญะกัมเมนะ อิมินา อุททิเสนะ จะ
          ด้วยบุญนี้ที่เราทำ และอุทิศให้ปวงสัตว์

          ขิปปังหัง สุละเภ เจวะ ตัณหุปาทานะเฉทะนัง
          เราพลันได้ ซึ่งการตัด ตัวตัณหา อุปาทาน

          เย สันตาเน หินา ธัมมา ยาวะ นิพพานะโต มะมัง
          สิ่งชั่วในดวงใจ กว่าเราจะถึงนิพพาน

          นัสสันตุ สัพพะทา เยวะ ยัตถะ ชาโต ภะเว ภะเว
          มลายสิ้นจากสันดาน ทุก ๆ ภพ ที่เราเกิด

          อุชุจิตตัง สะติปัญญา สัลเลโข วิริยัมหินา
          มีจิตตรง และสติปัญญาอันประเสริฐ พร้อมทั้งความเพียรเลิศเป็นเครื่องขูดกิเลสหาย

          มารา ละภันตะ โนกาสัง กาตุญจะ วิริเยสุ เม
          โอกาส อย่าพึงมี แก่หมูมารทั้งสิ้นทั้งหลาย เป็นช่อง ประทุษร้ายทำลายล้างความเพียร

          พุทธาทิปะวะโร นาโถธัมโม นาโถ วะรุตตะโม
          พระพุทธผู้วรนาถ พระธรรมที่พึ่งอุดม

          นาโถ ปัจเจกะพุทโธ จะ สังโฆ นาโถตตะโร มะมัง
          พระปัจเจกะพุทะสมทบ พระสงฆ์ ที่ผึ่งพยอง

          เตโสตตะมานุภาเวนะ มาโรกาสัง ละภันตุ มา
          ด้วยอานุภาพนั้น อย่าเปิดโอกาสให้แก่มาร ( เทอญ )