ท่อง นะโม 3 หน

อิทัง ปุญญะผะลัง ผลบุญใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญแล้ว ณ โอกาสนี้ ข้าพเจ้าทั้งหลายขออุทิศส่วนกุศลนี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ที่เคยล่วงเกินมาแล้ว แต่ชาติก่อนก็ดี ชาตินี้ก็ดี ขอเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายจงโมทนาส่วนกุศลนี้ ขอจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าตั้งแต่วันนี้ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพาน

และ ข้าพเจ้าทั้งหลายขออุทิศส่วนกุศลนี้ ให้แก่เทพเจ้าทั้งหลายที่ปกปักรักษาข้าพเจ้า และเทพเจ้าทั้งหลายทั่วสากลพิภพ และพระยายมราช ขอเทพเจ้าทั้งหลายและพระยายมราชจงโมทนาส่วนกุศลนี้ ขอจงเป็นสักขีพยาน ในการบำเพ็ญกุศลของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเถิด

และ ขออุทิศส่วนกุศลนี้ให้แก่ท่านทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้ว ที่เสวยความสุขอยู่ก็ดี เสวยความทุกข์อยู่ก็ดี เป็นญาติก็ดี มิใช่ญาติก็ดี ขอท่านทั้งหลายจงโมทนาส่วนกุศลนี้ พึงได้รับประโยชน์ ความสุข เช่นเดียวกับข้าพเจ้าจะพึงได้รับ ณ กาลบัดเดี๋ยวนี้เถิด

ผลบุญใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญมาแล้ว ณ โอกาสนี้ ขอผลบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้เถิด.

พระคาถาแผ่เมตตาไปทั่ว 3 โลก 

นโม พุทธสิกขีพระพุทธเจ้า
นโม สรรพพุทธานัง
นโม สรรพธัมมานัง
นโม สรรพสังฆานัง
นโม อิติ อิติ โพธิสัตว์

โอม ฉัพพรรณรังสีพระพุทธเจ้า
โอม ท่านท้าวจาตุรมหาพรหม
โอม ท่านท้าวพยายมราช
โอม ท่านท้าวสักกะเทวราช
โอม ท่านท้าวจาตุรมหาราช
ลูกขออุทิศส่วนกุศลด้วย อิทัง ปุญญะพะลัง

ผลบุญใดที่ลูกได้สั่งสมมารวมทั้งสวดพระนามพระผู้มีพระภาคเจ้า

ลูกขอแผ่ส่วนกุศลไปกับฉัพพรรณรังสีรัศมีหกประการขององค์สมเด็จพระพิชิตมารศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์

ขอได้โปรดดลบันดาลให้สรรพสัตว์ทั้งสามโลก เจ้ากรรมนายเวร และญาติมิตร มีความสุขสำเร็จในชีวิต ได้หลุดพ้นจากวัฎสงสาร โดยสิ้นเชิง ด้วยพระบารมีมิอาจประมาณ ลูกขอน้อมนอบนมัสการด้วยจิตใจ ขอให้สรรพสัตว์ทั้ง 3 โลก เจ้ากรรมนายเวรญาติมิตรและจิตลูกสว่างสะอาดสดใส หลุดพ้นไซร้สู่บ้านพระนิพพานพร้อมด้วยบริวารทุกท่านเทอญ

สัมปะติจฉามิ สัมปะจิตฉามิ นิพพานสุขัง..

คำอธิษฐานแผ่บุญเพื่อ สงเคราะห์ผี  

สาธุด้วยเดชะแห่งพระรัตนตรัย ขอให้บุญข้าพเจ้าที่ได้ทำแล้วด้วย ทาน ศีล ภาวนา และบุญกริยาวัตถุสิบประการ ในอดีตชาติที่ผ่านมาทั้งหมดจนถึงกาลปัจจุบันนี้ โปรดแปรสภาพบุญทั้งหลายเหล่านั้นให้เป็น น้ำดื่ม โภชนาหารทิพย์ ยารักษาโรค ปราสาทราชวัง ที่อยู่อาศัยทิพย์ ที่ดิน ที่สวนอุทยาน เสื้อผ้าอาภรณ์พรรณ เครื่องประดับกาย เครื่องยานพาหนะ ราชยานเวหนทิพย์ อีกทั้งเครื่องบันเทิงสำราญใจทั้งปวง เพื่ออุทิศให้แก่ ผี เทวดา และกายทิพย์ทุกกายที่อยู่รอบบริเวณ 1 ตารางกิโลเมตร รอบๆ ที่ข้าพเจ้านั่งแผ่บุญนี้ทั้งหมดทุกกาย  

คำอธิษฐานจิต

ข้าพระพุทธเจ้ากราบขออัญเชิญพระพุทธเจ้า ทั้งหลาย พระธรรมเจ้า พระอริยะสงฆเจ้าทั้งสิ้น เป็นประธาน และขออันเชิญปู่ท้าวเวสสุวรรณ มาเป็นพยาน ขอกุศลผลบุญที่ข้าพเจ้าได้กระทำไว้ดีแล้วในอดีต และ ปัจจุบัน จะมีผลต่อข้าพเจ้าเพียงใด ขออุทิศผลนั้นถวายแด่ พระพุทธเจ้าทั้งหลาย พระอริยะสงฆ์ทั้งหลาย เทพพรหมทั้งสิบหกชั้นฟ้า สิบห้าชั้นดิน พระอินทร์ พระพรหม พระยม พระกาฬ ท้าวจัตุโลกบาลทั้งสี่ พร้อมศิระพุทธอำมาตย์ ตั้งแต่ชั้น จัตตุมหาราช จนถึงที่สุดแห่งพรมโลก เบื้องตำ่ตั้งแต่อเวจีมหานรกขึ้นมาจนถึงโลกมนุษย์ ตลอดถึงเจ้ากรรมนายเวร สรรพสัตว์ทั้งปวง ที่เป็นญาติก็ดี ไม่ใช่ญาติก็ดี ทั้งโลกธาตุนี และ โลกธาตุื่อื่น จักรวาลนี้ และอนันตจักรวาล ทั้งปวงทั้งสิ้น ขอให้ท่านทั้งหลายจงอนุโมทนา และได้รับสุขในกุศลผลบุญนี้ สัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในที่ทุกข์ให้พ้นจากทุกข์ มีสุขตามอัตภาพ สัตว์ทั้งหลายที่มีสุขแล้ว ให้ได้รับสุขสุงยิ่งขึ้นไปตราบถึงพระนิพพาน  ขอกุศลผลบุญที่ข้าพเจ้าได้ประกอบไว้ดีแล้วฉะนี้ จงมาเป็นพละนิสัยปัจจัยให้ข้าพเจ้าได้เข้าถึงพระนิพพานในปัจจุบันโดยเร็วเทอญ