วิธีการปล่อยสัตว์ที่ถูกต้อง


ควรปล่อยสัตว์ที่กำลังตกอยู่ในความลำบากถึงชีวิต (ชะตาขาด) ควรซื้อ ที่ตลาดหรือที่กำลังจะโดนฆ่า เพราะชะตากำลังหมด เนื่องจากจะถูกคนซื้อไปฆ่าทำเป็นอาหาร สัตว์ที่เราจะซื้อมาปล่อย จะถูกจะแพงห้ามต่อรองราคา และไม่จำเป็นต้องไปปล่อยที่วัด แต่เราจะต้องปล่อยในที่ที่เราปล่อยชีวิตเขาเหล่านั้นไปแล้วสรรพสัตว์ที่เป็นที่พึ่งแก่เราเหล่านั้นจะดำรงชีวิตอยู่รอด เมื่อปล่อยสัตว์ใดแล้วต้องงดกินสัตว์นั้นตลอดชีวิตจึงจะดี

เต่า : การปล่อยเต่าไม่ควรปล่อยในที่ที่มีกระแสน้ำไหลแรง ควรเป็นที่ที่น้ำค่อนข้างนิ่ง ดินแฉะๆ เพราะเต่าไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในกระแสน้ำแรงๆ ได้ เท่ากับเราทำบาปมากกว่าทำบุญ

ปลาไหล : นำไปปล่อยลงแม่น้ำที่มีดินเฉอะแฉะและน้ำไหลไม่แรง ห้วย ท้องสวนท้องนา เพราะเขาจะได้ดำรงชีวิตรอด

ข้อควรรู้ :

การปล่อยสัตว์แต่ละชนิดนั้น ผู้ที่ต้องการสร้างกุศลโดยการปล่อยสัตว์ ควรต้องศึกษาดูลักษณะสถานที่ และวิถีดำรงชีวิตของสัตว์แต่ละชนิดด้วยว่า ถ้าปล่อยไปแล้วจะมีชีวิตดำรงอยู่อย่างสุขสบายหรือได้รับอิสระจริงหรือไม่

การปล่อยสัตว์เป็นทานตามกำลังวันเกิด

อาทิตย์ : ปล่อย 6 ตัว
จันทร์ : ปล่อย 15 ตัว
อังคาร : ปล่อย 8 ตัว
พุธ (กลางวัน) : ปล่อย 17 ตัว
พุธ (กลางคืน) : ปล่อย 12 ตัว
พฤหัสบดี : ปล่อย 19 ตัว
ศุกร์ : ปล่อย 21 ตัว
เสาร์ : ปล่อย 10 ตัว

 *** หอย ปล่อยเป็นกิโล*****

อธิษฐานในการปล่อยสัตว์ 
หลังจากนั้นเทน้ำอธิษฐานลงไปในถังหรือภาชนะที่ใส่สัตว์ที่จะปล่อยนั้น

คาถาปล่อยสรรพสัตว์
 นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
 นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
 นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ฯ
 คัจเฉวะ โข ตะวัง ตะระมานะรูโป
 มา ตัง อะมิตตา ปุนะ อัคคะเหสุง
 ทุกโข หิ ลุทโทหิ ปุมา สะมาคะโม
 อัทสะนัง โภชะปุตตานัง คัจฉะ ฯ


คำแนะนำเพิ่มเติม
หลังจากทำบุญทุกครั้ง ควรแผ่เมตตา กรวดน้ำอุทิศส่วนบุญให้เจ้าคุณนายบุญ และเจ้ากรรมนายเวร และสรรพสัตว์ด้วย

คำอธิฐานในการปล่อยสัตว์เป็นทาน
 ข้าพเจ้า (บอกชื่อ-นามสกุล) ขอตั้งจิตอธิฐานถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั่วสากลโลกวันนี้ ข้าพเจ้าขออัญเชิญองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าในอดีตทุกพระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้า พระธรรม พระอริยสงฆ์ ทุก ๆ พระองค์ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรฺหฺมรังสี) พระโพธิสัตว์ทุก ๆ พระองค์อรหันต์จี้กงทั้งแปด เทพ พรหม ทุก ๆ พระองค์ องค์อินทร์เทวราช ท้าวสักกะราชา ท่านท้าวตรึงไตร พระอิศวรนารายณ์เจ้า ท่านท้าวหัสนัย พระแม่ธรณีพระแม่คงคา พญานาค พญาอนันตนาคราช ท้าววิรุฬหก ท้าววิรุฬปักษ์ พญาครุฑปู่ฤาษีทั้ง 108 พระองค์ พระนาคฤาสายทุกชั้นดุสิตา จงมาเป็นทิพย์พยานและสักขีพยาน รับทราบเจตนาของข้าพเจ้า และคุ้มครองชีวิตสัตว์ให้ปลอดภัยจนสิ้นอายุขัย ด้วยอำนาจของกุศลผลบุญนี้
 ข้าพเจ้า (บอกชื่อ-นามสกุล) เกิดวันที่ ที่เดือน ปี พ.ศ. . ขอตั้งจิตเป็นมหากุศลในการปลดปล่อยชีวิตสัตว์เป็นทาน คือ ปล่อยสัตว์ จำนวน ตัว ปล่อยเพื่อให้เป็นที่พึ่งแก่ตนเอง เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ศัตรูและ
เจ้าบุญนายคุณ เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายปล่อยเพื่อให้เป็นที่พึ่งแก่ตนเอง ขอให้นำความสุขและโชคลาภมาให้
ข้าพเจ้าปล่อยเพื่อให้เป็นที่พึ่งแก่ตนเอง เพื่อนำเอาสรรพทุกข์ สรรพโศก สรรพโรค สรรพภัย สรรพเคราะห์ เสียดจัญไร สิ่งไม่ดีทั้งหลายให้ออกไปจากข้าพเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้าพเจ้าขอตั้งจิตเป็นมหากุศลในการปลดปล่อยชีวิตท่านทั้งหลายให้เป็นอิสระ ให้ชีวิตแก่ท่านทั้งหลายเหล่านี้พ้นจากความทุกข์เดือดร้อนจากการถูกประหาร ข้าพเจ้าขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่ถูกปลดปล่อยนี้ จงเป็นอิสรภาพ คืนสู่ ผืนดิน สู่ผืนน้ำสู่ท้องฟ้านภาอากาศ สู่สถานที่ที่ควรจะอยู่และรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งปวงเถิด ขออานิสงส์บุญกุศลที่ข้าพเจ้าทำในครั้งนี้ จงเป็นเครื่องอโหสิกรรมจากเจ้าบุญนายคุณและจากเจ้ากรรมนายเวร  อย่าได้ถือโทษโกรธเคืองต่อไป ข้าพเจ้าขอปลดปล่อยท่านไป ให้เป็นอิสระแล้ว จงไปบอกพวกของท่านที่ทนทุกข์ทรมานอยู่ ถึงส่วนกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำในวันนี้ ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลทั้งหมดที่ทำไปแล้วให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้น จงเป็นผู้พ้นจากความทุกข์ ความเดือดร้อนทั้งปวง และจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญ กรรมใดที่ข้าพเจ้าพร้อมด้วยบริวารคนในครอบครัว บิดา มารดา ตระกูล พ่อ ตระกูลแม่ ตระกูลปู่ ตระกูลย่า ตระกูลตา ตระกูลยาย ตระกูลพี่ ตระกูลน้อง ตระกูลสามี (ผู้หญิงกล่าว) ตระกูลภรรยา (ผู้ชายกล่าว) บุตรหลาน ชาย- หญิง บรรพบุรุษผู้ล่วงลับ เคยสร้างเวรกรรมกับผู้ใดไว้ ไม่ว่าอดีตชาติหรือ
 ปัจจุบันชาติ ไม่ว่ามนุษย์และสัตว์ จงนำและได้รับส่วนบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้พึงกระทำในครั้งนี้ ข้าพเจ้าขอให้ท่านทั้งหลายที่ข้าพเจ้าและบริวารคนในครอบครัว บิดา มารดา ตระกูลพ่อ ตระกูลแม่ ตระกูลปู่ ตระกูลย่า ตระกูลตา ตระกูลยาย ตระกูลพี่ ตระกูลน้อง ตระกูลสามี (ผู้หญิงกล่าว) ตระกูลภรรยา (ผู้ชายกล่าว) บุตรหลาน ชาย-หญิง บรรพบุรุษผู้ล่วงลับ เคยล่วงเกินด้วยกายก็ดี วาจาก็ดี ใจก็ดี ที่ตั้งใจก็ดี ไม่ตั้งใจก็ดี เคยสร้างเวรสร้างกรรมต่อท่าน  จงได้รับอานิสงส์ผลบุญทั้งในภพนี้และภพที่เคยผ่านมาของข้าพเจ้าที่ได้พึงกระทำ เมื่อได้รับผลบุญของข้าพเจ้าแล้ว จงปลดปล่อยกรรม ปลดปล่อยกรรมปลดปล่อยกรรมปลดเปลื้องกรรม ปลดเปลื้องกรรม ปลดเปลื้องกรรม ด้วยกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม งดเว้นจากการจองเวรจองกรรม  ขอให้ท่านทั้งหลายจงเปิดทางสว่างให้กับชีวิตของข้าพเจ้า พร้อมทั้งบริวารในครอบครัว บิดา มารดา ตระกูลพ่อ ตระกูลแม่ ตระกูลปู่ ตระกูลย่า ตระกูลตา ตระกูลยาย ตระกูลพี่ ตระกูลน้อง ตระกูลสามี (ผู้หญิงกล่าว) ตระกูลภรรยา (ผู้ชายกล่าว) บุตรหลาน ชาย-หญิงบรรพบุรุษผู้ล่วงลับ และขอดวงจิตที่เกิดในภพนี้ ชาตินี้ ได้หลุดพ้นจากความ ทุกข์ทั้งปวง ด้วยกุศลในคราวครั้งนี้ด้วยเทอญ

 วิธีกรวดน้ำ
อย่าเอามือรองรับน้ำเวลาที่กรวด
มืออาจจะไม่สะอาด
อย่าให้น้ำไหลขาดตอนในขณะที่กรวดน้ำ
 การเทน้ำลงพื้นดิน
 ค่อยๆ เทใส่ต้นไม้ให้ถึงพื้นดิน

อานิสงส์การปลดปล่อยชีวิตสัตว์เป็นทาน

การปลดปล่อยชีวิตสัตว์เพื่อสงเคราะห์
ปล่อยโค-กระบือ : เป็นการสะเดาะเคราะห์ต่อดวงชะตาของตนเองจะมีอายุยืน แคล้วคลาด ปราศจากโรคภัยหรือหมดเคราะห์กรรม
ปล่อยนก : เปิดประตูเงิน ประตูทอง โชคลาภเพิ่มพูนเพื่อสะเดาะเคราะห์ให้มีความสุขและความเจริญรุ่งเรืองทำสิ่งใดให้ได้โชคดี และพ้นจากทุกข์ภัยต่างๆหมดเคราะห์ หมดโศก
ปล่อยหอยโข่ง : จะช่วยให้ดำเนินชีวิตสะดวกสบาย เป็นผู้นำคน มีข้าทาสบริวารมาก
ปล่อยหอยขม : เพื่อสะเดาะเคราะห์ให้หมดทุกข์ หมดโศก จะสามารถปลดปล่อยเรื่องขมขื่นความทุกข์โศกทั้งหลายบรรเทาและลบเลือนสิ้นไปในเร็ววัน
ปล่อยเต่า : เพื่อสะเดาะเคราะห์ให้คนที่เจ็บไข้ได้ป่วย หายวันหายคืนและมีอายุมั่นขวัญยืน จะช่วยให้ มีโชคลาภ เนื่องจากพระโพธิสัตว์เคยเสวยชาติเป็นเต่า เต่าจึงเป็นสัญลักษณ์ของความมีอายุยืนยาว ความมั่นคง และโชคลาภ
ปล่อยตะพาบ : จะทำให้ไม่มีเภทภัยใดๆ มาคุกคาม อายุมั่นขวัญยืน คนที่ป่วยเป็นอัมพาต จะมีอาการทุเลา
ปล่อยกบ 2 ตัว : เพื่อให้เคราะห์กรรมที่เกิดจากคู่ครองได้หมดสิ้น
ปล่อยกบ 5 ตัว : เป็นการอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวร ช่วยให้พ้นวิบากกรรมเก่า เพราะกบเป็นสัตว์ที่จำศีล ขอตัดเคราะห์กรรมทั้งหลายที่เคยสร้างไว้ต่อกัน
ปล่อยปลาทั่วไป : เพื่อสะเดาะเคราะห์ ปรับดวงที่หม่นหมองมัวให้สดใสรุ่งเรือง และจะส่งผลให้อยู่เย็นเป็นสุข
ปล่อยปลาไหล : การดำเนินชีวิตทุกอย่างราบรื่น พ้นจากอุปสรรคมุ่งสู่จุดหมายได้อย่างรวดเร็ว การงานราบรื่น การเงินจะรุ่งเรือง
ปลาไหลไข่ : ร่างกายแข็งแรง โชคดี มั่งมีศรีสุข
ปล่อยปลาดุก : จะทำให้ศัตรูหรือคู่แข่งพ่ายแพ้
ปล่อยปลาดุกเผือก : เพื่อความเป็นสิริมงคล
ปล่อยปลาช่อน : ช่วยช้อนเงิน ช้อนทอง ให้คลาดแคล้วต่างๆเพื่อปรับดวงให้หมดเคราะห์ หมดภัย
ปล่อยปลาหมอ : สะเดาะเคราะห์เพื่อให้สุขภาพดี แข็งแรง เพื่อที่จะทุเลาจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ที่เป็นอยู่
ปล่อยปลาจาระเม็ด : จะทำให้ได้เงินเต็ดเม็ดเต็มหน่วย
ปล่อยปลาตะเพียน : จะขยันหมั่นเพียรและหาเงินได้มากขึ้น
ปล่อยปลาบู่ : เพื่อทดแทนบุญคุณ เป็นการระลึกถึงพระคุณบิดา มารดา ผู้มีพระคุณ
ปล่อยปลานิล : จะช่วยให้ทรัพย์สินเพิ่มพูน ปราศจากสิ่งอัปมงคล
ปล่อยปลาทับทิม : ช่วยให้ทุกสิ่งทุกอย่างสมหวัง ความรักจะราบรื่น
ปล่อยปลาขาว : จะทำให้เกิดโชคลาภ
ปล่อยปลาดำราหู : เพื่อสะเดาะเคราะห์ หมดเคราะห์กรรม
ปล่อยปลากราย : เคราะห์ร้ายกลายเป็นดี
ปล่อยปลาใน : จะเจริญก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่
ปล่อยปลาซิว : จะทำให้รอดพ้นจากคดีความต่างๆ

ที่มา : Forward Mail