(ตั้ง นะโม จบ)

ข้าพเจ้า ............................................ ขอเชิญครูบาอาจารย์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์

ประจำคาถาพระกัณฑ์ไตรปิฎก  โปรดเมตตา มาเป็นสติ มาเป็นปัญญา

ให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ ได้อ่าน ตัวพระคถาได้อย่างราบรื่นด้วยเทอญ สาธุ

 

คำบูชาพระรัตนตรัย

โย โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ 
อิเมหิ สักกาเรหิ , ตัง ภะคะวันตัง อะภิปูชะยามิ 
โย โส สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม 
อิเมหิ สักกาเรหิ , ตัง ธัมมัง อะภิปูชะยามิ 
โย โส สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ 
อิเมหิ สักกาเรหิ , ตัง สังฆัง อะภิปูชะยามิ

คำนมัสการพระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา 
พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ ๑ หน) 
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม 
ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ ๑ หน) 
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ 
สังฆัง นะมามิ (กราบ ๑ หน)

คำนมัสการพระพุทธเจ้า

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

คำนมัสการไตรสรณคมน์

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ 
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ 
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ 
ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ 
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ 
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ 
ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ 
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ 
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

คำนมัสการพระพุทธคุ ณพระธรรมคุณ พระสังฆคุณ

อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ
วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู
อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ
สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติฯ

 

สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม
สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก
ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติฯ *

(* อ่านว่า วิญญูฮีติ)

 

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
อาหุเนยโย* ปาหุเนยโย* ทักขิเณยโย* อัญชะลี กะระณีโย
อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติฯ

(อ่านออกเสียง อาหุไนยโย ปาหุไนยโย ทักขิไณยโย โดยสระเอ กึ่งสระไอ)

ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก ต้นฉบับเดิม

๑. 
อิติปิ โส ภะคะวา 
อะระหัง วัจจะโส ภะคะวา 
อิติปิ โส ภะคะวา 
สัมมาสัมพุทโธ วัจจะโส ภะคะวา 
อิติปิ โส ภะคะวา 
วิชชาจะระณะสัมปันโน วัจจะโส ภะคะวา 
อิติปิ โส ภะคะวา 
สุคะโต วัจจะโส ภะคะวา 
อิติปิ โส ภะคะวา 
โลกะวิทู วัจจะโส ภะคะวา

๒. 
อะระหัง ตัง สะระณัง คัจฉามิ 
อะระหัง ตัง สิระสา นะมามิ 
สัมมาสัมพุทธัง สะระณัง คัจฉามิ 
สัมมาสัมพุทธัง สิระสา นะมามิ 

วิชชาจะระณะสัมปันนัง สะระณัง คัจฉามิ 
วิชชาจะระณะสัมปันนัง สิระสา นะมามิ 
สุคะตัง สะระณัง คัจฉามิ 
สุคะตัง สิระสา นะมามิ 
โลกะวิทัง สะระณัง คัจฉามิ 
โลกะวิทัง สิระสา นะมามิ

๓. 
อิติปิ โส ภะคะวา 
อะนุตตะโร วัจจะโส ภะคะวา 
อิติปิ โส ภะคะวา 
ปุริสะธัมมะสาระถิ วัจจะโส ภะคะวา 
อิติปิ โส ภะคะวา 
สัตถา เทวะมะนุสสานัง วัจจะโส ภะคะวา 
อิติปิ โส ภะคะวา 
พุทโธ วัจจะโส ภะคะวา

๔. 
อะนุตตะรัง สะระณัง คัจฉามิ 
อะนุตตะรัง สิระสา นะมามิ 
ปุริสะทัมมะสาระถิ สะระณัง คัจฉามิ 
ปุริสะทัมมะสาระถิ สิระสา นะมามิ 
สัตถา เทวะมะนุสสานัง สะระณัง คัจฉามิ 
สัตถา เทวะมะนุสสานัง สิระสา นะมามิ 
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ 
พุทธัง สิระสา นะมามิ

๕. 
อิติปิ โส ภะคะวา 
รูปะขันโธ อะนิจจะลักขะณะ ปาระมี จะ สัมปันโน 
อิติปิ โส ภะคะวา 
อิติปิ โส ภะคะวา 
เวทะนาขันโธ อะนิจจะลักขะณะ ปาระมี จะ สัมปันโน 
อิติปิ โส ภะคะวา 
อิติปิ โส ภะคะวา 
สัญญาขันโธ อะนิจจะลักขะณะ ปาระมี จะ สัมปันโน 
อิติปิ โส ภะคะวา 
อิติปิ โส ภะคะวา 
สังขาระขันโธ อะนิจจะลักขะณะ ปาระมี จะ สัมปันโน 
อิติปิ โส ภะคะวา 
อิติปิ โส ภะคะวา 
วิญญาณะขันโธ อะนิจจะลักขะณะ ปาระมี จะ สัมปันโน 
อิติปิ โส ภะคะวา

๖. 
อิติปิ โส ภะคะวา 
ปะถะวีจักกะวาฬะ จาตุมะหาราชิกา ตาวะติงสา 
ธาตุสัมมาทิยานะ สัมปันโน 
อิติปิ โส ภะคะวา 
เตโชจักกะวาฬะ จาตุมะหาราชิกา ตาวะติงสา 
ธาตุสัมมาทิยานะ สัมปันโน 
อิติปิ โส ภะคะวา 
วาโยจักกะวาฬะ จาตุมะหาราชิกา ตาวะติงสา 
ธาตุสัมมาทิยานะ สัมปันโน 
อิติปิ โส ภะคะวา 
อาโปจักกะวาฬะ จาตุมะหาราชิกา ตาวะติงสา 
ธาตุสัมมาทิยานะ สัมปันโน 
อิติปิ โส ภะคะวา 
อากาสะจักกะวาฬะ จาตุมะหาราชิกา ตาวะติงสา 
ธาตุสัมมาทิยานะ สัมปันโน

๗. 
อิติปิ โส ภะคะวา 
ยามา ธาตุสัมมาทิยานะ สัมปันโน 
อิติปิ โส ภะคะวา 
ตุสิตา ธาตุสัมมาทิยานะ สัมปันโน 
อิติปิ โส ภะคะวา 
นิมมานะระติ ธาตุสัมมาทิยานะ สัมปันโน 
อิติปิ โส ภะคะวา 
กามาวะจะระ ธาตุสัมมาทิยานะ สัมปันโน

๘. 
อิติปิ โส ภะคะวา 
รูปาวะจะระ ธาตุสัมมาทิยานะ สัมปันโน 
อิติปิ โส ภะคะวา 
ปะฐะมะฌานะ ธาตุสัมมาทิยานะ สัมปันโน 
อิติปิ โส ภะคะวา 
ทุติยะฌานะ ธาตุสัมมาทิยานะ สัมปันโน 
อิติปิ โส ภะคะวา 
ตะติยะฌานะ ธาตุสัมมาทิยานะ สัมปันโน 
อิติปิ โส ภะคะวา 
จะตุตถะฌานะ ธาตุสัมมาทิยานะ สัมปันโน 
อิติปิ โส ภะคะวา 
ปัญจะมาฌานะ ธาตุสัมมาทิยานะ สัมปันโน

๙. 
อิติปิ โส ภะคะวา 
อากาสานัญจายะตะนะ เนวะสัญญานา 
สัญญายะตะนะอะรูปาวะจะระธาตุ สัมมาทิยานะ สัมปันโน 
อิติปิ โส ภะคะวา 
วิญญาณัญจายะตะนะ เนวะสัญญานา 
สัญญายะตะนะอะรูปาวะ จะระธาตุ สัมมาทิยานะ สัมปันโน 
อิติปิ โส ภะคะวา 
อากิญจัญญายะตะนะ เนวะสัญญานา 
สัญญายะตะนะ อะรูปาวะ จะระธาตุสัมมาทิยานะ สัมปันโน

๑๐. 
อิติปิ โส ภะคะวา 
โสตา ปะฏิมัคคะธาตุ สัมมาทิยานะ สัมปันโน 
อิติปิ โส ภะคะวา 
สะกิทาคา ปะฏิมัคคะ ธาตุสัมมาทิยานะ สัมปันโน 
อิติปิ โส ภะคะวา 
อะนาคา ปะฏิมัคคะ ธาตุสัมมาทิยานะ สัมปันโน 
อิติปิ โส ภะคะวา 
อะระหัตตะ ปะฏิมัคคะ ธาตุสัมมาทิยานะ สัมปันโน

๑๑. 
อิติปิ โส ภะคะวา 
โสตาอะระหัตตะ ปะฏิผะละธาตุ สัมมาทิยานะ สัมปันโน 
อิติปิ โส ภะคะวา 
สะกิทาคาอะระหัตตะ ปะฏิผะละธาตุ สัมมาทิยานะ สัมปันโน 
อิติปิ โส ภะคะวา 
อะนาคาอะระหัตตะ ปะฏิผะละธาตุ สัมมาทิยานะ สัมปันโน

๑๒. 
กุสะลา ธัมมา อิติปิ โส ภะคะวา 
อะ อา ยาวะชีวัง

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ชัมภูทีปัญจะอิสสะโร 
กุสะลา ธัมมา นะโม พุทธายะ 
นะโม ธัมมายะ นะโม สังฆายะ 
ปัญจะ พุทธา นะมามิหัง 
อา ปา มะ จุ ปะ ที มะ สัง อัง ขุ สัง วิ ธา ปุ กะ ยะ ปะ 
อุ ปะ สะ ชะ สุ เห ปา สา ยะ 
โส โส สะ สะ อะ อะ อะ อะ นิ 
เต ชะ สุ เน มะ ภู จะ นา วิ เว 
อะ สัง วิ สุ โล ปุ สะ ภุ พะ 
อิ สวา สุ สุ สวา อิ 
กุสะลา ธัมมา 
จิตติวิอัตถิ

๑๓. 
อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง 
อะ อา ยาวะชีวัง พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ 
สา โพธิ ปัญจะ อิสสะโร ธัมมา

๑๔. 
กุสะลา ธัมมา 
นันทะวิวังโก อิติ สัมมาพุทโธ สุ คะ ลา โน

ยาวะชีวัง พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ 
จาตุมะหาราชิกา อิสสะโร กุสะลา ธัมมา 
อิติ วิชชาจะระณะสัมปันโน อุ อุ

ยาวะชีวัง พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ 
ตาวะติงสา อิสสะโร กุสะลา ธัมมา 
นันทะ ปัญจะ สุคะโต โลกะวิทู มะหาเอโอ

ยาวะชีวัง พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ 
ยามา อิสสะโร กุสะลา ธัมมา 
พรหมมาสัททะ ปัญจะ สัตตะ สัตตาปาระมี 
อะนุตตะโร ยะมะกะขะ 
ยาวะชีวัง พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

๑๕. 
ตุสิตา อิสสะโร กุสะลา ธัมมา 
ปุ ยะ ปะ กะ ปุริสะทัมมะสาระถิ 
ยาวะชีวัง พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

๑๖. 
นิมมานะระติ อิสสะโร กุสะลา ธัมมา 
เหตุโปวะ สัตถา เทวะมะนุสสานัง ตะถา

ยาวะชีวัง พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

๑๗. 
ปะระนิมมิตะ อิสสะโร กุสะลา ธัมมา 
สังขาระขันโธ ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตา 
รูปะขันโธ พุทธะปะผะ 
ยาวะชีวัง พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

๑๘. 
พรหมมา อิสสะโร กุสะลา ธัมมา 
นัจจิปัจจะยา วินะปัญจะ ภะคะวะตา ยาวะนิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ 
นะโม พุทธัสสะ นะโม ธัมมัสสะ นะโม สังฆัสสะ 
พุทธิลา โลกะลา กะระกะนา 
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหนตุ 
หุลู หุลู หุลู สะวาหายะ ฯ

๑๙. 
นะโม พุทธัสสะ นะโม ธัมมัสสะ นะโม สังฆัสสะ 
วิตติ วิตติ วิตติ มิตติ มิตติ จิตติ จิตติ 
อัตติ อัตติ มะยะสุ สุวัตถิ โหนตุ 
หุลู หุลู หุลู สะวาหายะ

๒๐. 
อินทะสาวัง มะหาอินทะสาวัง 
พรหมะสาวัง มะหาพรหมะสาวัง 
จักกะวัตติสาวัง มะหาจักกะวัตติสาวัง 
เทวาสาวัง มะหาเทวาสาวัง 
อิสิสาวัง มะหาอิสิสาวัง 
มุนีสาวัง มะหามุนีสาวัง 
สัปปุริสาวัง มะหาสัปปุริสาวัง 
พุทธะสาวัง ปัจเจกะพุทธะสาวัง 
อะระหัตตะสาวัง สัพพะสิทธิวิชชาธะรานังสาวัง สัพพะโลกา 
อิริยานังสาวัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ

๒๑. 
สาวัง คุณัง วะชะพะลัง เตชัง วิริยัง สิทธิกัมมัง นิพพานัง 
โมกขัง คุยหะกัง 
ถานัง สีลัง ปัญญานิกขัง ปุญญัง ภาคะยัง ตัปปัง สุขัง 
สิริรูปัง จะตุวีสะติเสนัง 
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหนตุ 
หุลู หุลู หุลู สะวาหายะ

๒๒. 
นะโม พุทธัสสะ

นะโม ธัมมัสสะ นะโม สังฆัสสะ 
ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตา รูปะขันโธ เวทะนาขันโธ 
สัญญาขันโธ สังขาระขันโธ วิญญาณะขันโธ 
นะโม อิติปิโส ภะคะวา

๒๓. 
นะโม พุทธัสสะ 
ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตา รูปะขันโธ เวทะนาขันโธ 
สัญญาขันโธ สังขาระขันโธ วิญญาณะขันโธ 
นะโม สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม

๒๔. 
นะโม ธัมมัสสะ 
ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตา รูปะขันโธ เวทะนาขันโธ 
สัญญาขันโธ สังขาระขันโธ วิญญาณะขันโธ 
นะโม สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม

๒๕. 
นะโม ธัมมัสสะ 
ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตา รูปะขันโธ เวทะนาขันโธ 
สัญญาขันโธ สังขาระขันโธ วิญญาณะขันโธ 
นะโม สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

๒๖. 
นะโม สังฆัสสะ 
ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตา รูปะขันโธ เวทะนาขันโธ

สัญญาขันโธ สังขาระขันโธ วิญญาณะขันโธ 
นะโม สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ วาหะปะริตตัง

๒๗. 
นะโม พุทธายะ 
มะอะอุ ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตา 
ยาวะ ตัสสะ หาโย 
โมนะ อุอะมะ 
ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตา 
อุ อะมะ อาวันทา 
นะโม พุทธายะ 
นะ อะ กะ ติ นิ สะ ระ นะ 
อา ระ ปะ ขุ ธัง มะ อะ อุ 
ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตา

 

คำกรวดน้ำ ของยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก

อิมินา ปุญญะกัมเมนะ
ด้วยเดชะผลบุญแห่งข้าพเจ้าได้สร้างและสวดยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎกนี้

ขอให้ค้ำชูอุดหนุนคุณบิดา มารดา พระมหากษัตริย์ ผู้มีพระคุณ ญาติกา

ครูอุปปัชฌา อาจารย์ เจ้ากรรมนายเวร………………………. และมิตรรัก

สนิทเพื่อน สรรพสัตว์น้อยใหญ่ พระภูมิเจ้าที่ เจ้ากรุงพาลี แม่พระธรณี

แม่พระคงคา แม่พระโพสพ พญายมราช

นายนิริยบาลท้าวจตุโลกะบาลทั้งสี่ ศิริคุตอำมาตย์

ชั้นจาตุมมะหาราชิกาเบื้องบนสูงสุดจนถึงภวัคคะพรหม

และเบื้องล่างต่ำสุด ตั้งแต่โลกันตมหานรกและอเวจีขึ้นมา

จนถึงโลกมนุษย์ สุดรอบขอบจักรวาล อนันตจักรวาล

คุณพระศรีรัตนะตรัยและเทพยดาทั้งหลายตลอดทั้ง

อินทร์ พรหม ยมยักษ์คนธรรพ์ นาคา พระเพลิง พระพาย

พระพิรุณ ท่านทั้งหลาย ที่ต้องทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์

ท่านทั้งหลายที่ได้สุข ขอให้ได้สุขยิ่งๆขึ้นไป ด้วยเดชะผลบุญ

แห่งข้าพเจ้าอุทิศให้ไปนี้ จงเป็นอุปนิสัยปัจจัยให้ถึงพระนิพพาน

ในปัจจุบัน และอนาคตกาลเบื้องหน้าโน้นเทอญฯ.


พุทธัง อะนันตัง ธัมมัง จักกะวาลัง สังฆัง นิพพานะปัจจะโย โหนตุ.


(ตั้ง นะโม 3 จบ)

ข้าพเจ้า ..........................กราบพระพุทธเจ้า กราบพระธรรม กราบพระสงฆ์ 
กราบบิดามารดา กราบครูบาอาจารย์

ขออำนาจพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ จงดลบันดาลให้กุศลผลบุญที่ข้าพเจ้าได้สร้าง

สั่งสมมาตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติ จงไหลมารวมอยู่ที่ข้าพเจ้า และขอกุศล

ผลบุญนั้นจงอยู่ที่ข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าขอแผ่เมตตาจิตอุทิศส่วนกุศล ให้กับเจ้ากรรมนายเวร............................

และผลบุญดังกล่าวข้างต้นนี้ ให้แก่ดวงจิต ดวงวิญญาณที่เจ็บและตายด้วยน้ำมือ

หรือคำสั่งของข้าพเจ้าในอดีตชาติปางก่อน ณ บัดนี้  ท่านทั้งหลายจะอยู่ภพใด

หรือภูมิใดก็ตาม ขอให้ทำตนได้รับผลบุญนี้ และขอจงได้รับส่วนกุศลผลบุญนี้

หากท่านทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ หากท่านสุขขอให้สุขยิ่งๆ ขึ้นไป ขอจงมาอนุโมทนาบุญ

และรับส่วนบุญส่วนกุศลนี้ให้มีความร่มเย็นเป็นสุข

หากมีเวรกรรมใดต่อกัน ขอจงอโหสิกรรม และอนุโมทนาบุญ

แก่ข้าพเจ้าด้วยอำนาจแห่งบุญนี้ด้วยเทอญ

(ทำจิตให้สงบตามเวลาที่ทำได้) 

 

 

Make a free website with Yola