(ก่อนสวดคาถานี้ ตั้งนะโม 3 จบ)

ปะโตเมตัง ปะระชีวินัง สุขะโตจุติ

จิตตะเมตะ นิพพานัง สุขะโต จุติ

 
Make a Free Website with Yola.